Passarel·les de formigó Link-Wall ®

Formigó armat en peces articulables i desmuntables 

Segell acreditatiu de producte accessible de Fundosa Accesibilidad S.A (Via Libre), grupo empresarial de fundación ONCE.

Característiques destacables

 

 • Sistema modular, articular i desmuntablePlaca Link-Wall
 • Neteja de las platges sense necessitat de treure la rampa o passarel·la
 • Sistema d'unió adaptable a mesures i formes requerides
 • Presenta una gran resistència als desplaçaments
 • Gran adaptabilitat a les irregularitats del terreny
 • Rapidesa d'instal·lació
 • Textura antilliscant i agradable al tacte

 Opcional: color sorra per una millor adaptació a l'entorn i minimització de l'impacte visual.

 

Descripció general del mòdul Link-Wall®

El mòdul Link-Wall (marca registrada i producte patentat) està format per una placa de formigó armat amb àrids del 20 (HA-30) de configuració sensiblement prismàtica, en la que dues de les seves arestes presenten 3 dents de 25cm d'ampla, les quals permeten la unió entre mòduls mitjançant un tub d'acer inoxidable o d'acer galvanitzat de 1,5m el qual fa de pern de la frontissa, amb el que s'aconsegueix que la carga es reparteixi uniformement al llarg de tota la placa obtenint així 5 punts de unió.

 • Mides del mòdul Link-Wall®: 150 x 100 cm.
 • Material: formigó armat amb acer galvanitzat
 • Peo de cada módulo: 422 Kg.
 • Resistència del formigó: HA-30

Les dents presenten un encaix prismàtic que permet l'acoblament  d'un mòdul amb un altre. Amb aquesta unió entre mòduls mitjançant un tub que travessa les 5 dents laterals, s'aconsegueix un caràcter articulat a les plaques, permetent adaptar-se a qualsevol terreny i facilitant el desmuntatge.

Les rampes són passadissos de formigó articulat units entre si mitjançant uns tendons de tracció que passen per l'interior de les beines de muntatge i entren al mar el necessari per permetre l'accessibilitat dels vehicles amb remolc per càrrega i descàrrega d'embarcacions.

Les passarel·les són passadissos modulars de formigó articulat de fàcil adaptació sobre la sorra que permeten l'accés al mar, trencant la barrera que suposa arribar a la platja a les persones amb mobilitat reduïda per alguna limitació física.

Aquests passadissos penetren al mar el suficient per què les persones amb discapacitat puguin accedir a l'aigua amb la seguretat que els hi dóna una passarel·la de formigó armat. L'excel·lent conducció tèrmica dels materials aconsegueix dissipar gran part de la radiació solar, convertint-se en passadissos totalment aptes per circular descalç sense cremar-se.


Ubicació i adaptabilitat espacial 

Aquest sistema de plaques articulades de formigó armat i el seu sistema d'ancoratge es configura com a un conjunt mdoular, el que possibilita de forma general, una gran adaptabilitat espacial conforme als diferents requeriments normatius en matèria d'accessibilitat nacional.

Aquest conjunt modular permet la ubicació en una mateixa àrea, el que fomenta en major grau la detecció selectiva per part dels usuaris, i crea una sola barrera/bloc delimitada i fàcilment localitzable.

 

Ubicació i ús del conjunt com a passarel·la de platja: amplada de l'itinerari

Les Normes UNE i les diferents normatives d'obligat compliment especifiquen el següent:

 • La norma UNE 41512 ("Accesibilidad en las playas y su entorno") precisa una amplada lliure de pas mínima de 1,50 m.
 • La norma UNE 41510 ("Accesibilidad en el urbanismo") precisa: l'amplada mínima de pas lliure d'obstacle ha de ser de 1,50 m.
 • La norma UNE 41500 ("Accesibilidad en la edificación y el urbanismo") precisa: L'amplada recomenada de pas serà de 1,50 m per permetre l'encreuament de dues persones, una en cadira de rodes. En aquelles zones a on es preveu l'encreuament de dues cadires de rodes, l'amplada mínima serà de 1,80 m.
 • L'ordre d'obligat compliment VI/561/2010, de 1 de febrer, precisa una amplada de pas no inferior a 1,80m, excepte en zones urbanes consolidades i en las condicions previstes per la normativa autonòmica. En tot cas, sempre l'amplada lliure de pas resultant no serà inferior a 1,50m.
 • Precisament a nivell autonòmic: l'amplada mínima de pas de la normativa d'obligat compliment de la majoria de Comunitats Autònomes, a excepció de La Rioja, Navarra i Euskadi, és 1,50 m

En conseqüència, s'opta com a referent normatiu 1,50m com a ampla de la passarel·la. Aquesta mesura es correspon amb l'amplada de les plques de formigó prefabricat Link-Wall que configura la passarel·la de 1,50 m.

Una amplada lliure de pas de 1,80m en una pasarel·la de platja es considerarà una bona pràctica i en molt pocs casos específics una obligatorietat normativa. En aquests casos puntuals utilitzem un conjunt continu de dues plaques, de forma que assegurem, en qualsevol cas, la continuïtat transversal (en una única pendent transversal) de la plataforma per exemple amb la inserció d'un passador de 3m.

 

Ubicació i ús del conjunt com a passarel·la de platja: Pendent de l'itinerari

Tant el disseny de les plaques de formigó prefabricat, como el tipus d'ancoratge utilitzat per configurar una passarel·la de platja, permeten un correcte assentament i articulacó de la mateixa en superfícies amb pendent.

Segons l'ordre d'obligat compliment VIV/561/2010, de 1 de Febrer, la pendent màxima permesa en un itinerari d'aquest tious és del 6% en sentit longitudinal, i el 2% en sentit trnasversal. No obstant, tant en la norma UNE 41512 "Accesibilidad en las playas y su entorno", com desde Fundosa Accesibilidad S.A., es recomana que la pendent transversal no excedeixi al 1% en sentit transversal.


Coeficient de transmissió tèrmic adequat 

Donat que l'ús de les plaques que configuraran la passarel·la de platja comporta que les persones hi caminin descalços, el material ha de permetre un coeficient de transmissió tèrmic adequat. Aquesta referència és un requeriment d'obligat compliment segons “el apartado b del punto 3 del artículo 9 de la orden de obligado cumplimiento VI/561/2010”.

Aquestes plaques presenten un coeficient de transmissió tèrmic baix degut fonamentalment a les següents característiques: El bon comportament del material per el que està compost aquests plaques: formigó fabricat. En qüestió de captació solar, la superfície captora d'aquestes plaques articulades al estar compost per formigó, presenta una baixa capacitat d'emmagatzematge calòrica. El formigó és un material utilitzat en construcció i mobiliari urbà amb un valor baix de calor específic.

Per altre banda, el color clar (inclosa l'opció de color sorra) de la seva superfície receptora i la seva capacitat de reflectivitat, possibilita l'obtenció d'un baix grau d'absorbència i per tant una baixa capacitat de captació d'energia.

Lliscament del paviment

 

Les plaques articulades Link-Wall® presenten un acabat superficial antilliscant en sec i mullat, tal i com exigeix l'article 11 de l'ordre VIV / 561 / 2010. Aquesta característica és conferida per la textura superficial en formigó de la placa amb ressalts en forma de llàgrima a 90º.

 


Fenedures de la placa 

El disseny de les fenedures que presenta aquesta placa en la seva unió amb l'adjacent són compatibles amb el trànsit d'una cadira de rodes.

Tampoc presenta problema el fet de que la sorra de la platja, degut al trànsit de persones o ràfagues de vent, reompli les ancladures de la placa.

 

Detecció per el bastó de las plaques de formigó en la sorra de la platja

 

Un dels principals problemes que presenten les passarel·les de platja és que al cobrir-se amb facilitat de sorra, una cadira de rodes no pot transitar per ella i una persona amb discapacitat visual amb prou feines pot detectar la seva presència amb el bastó.

L'avantatge d'aquest sistema de plaques articulades de formigó prefabricat, és que a més de ser fàcilment transitables per cadires de rodes es detecten amb facilitat per la virolla del bastó de persones que presenten discapacitat visual.

 

Identificació de l'element i contrasts fons / figura

El disseny dels acabats garanteix una homogeneïtat d'imatge de manera que permet identificar i localitzar l'element: passarel·la de platja, a tots els usuaris, especialment als que presenten discapacitat visual o intel·lectual.

El contrast fons (sorra de la platja) i plataforma (formigó gris) és suficient perquè una persona amb resta visual l'identifiqui visualment sense l'ajuda de bastó o tacte.

No obstant aquestes plaques de formigó possibiliten l'elecció del color (color sorra) per a la millor adaptació a l'entorn i minimització de l'impacte visual aquest acabat no és recomanable en reduir el contrast amb el fons (sorra).

 

Sistema i elements d'ancoratge

El sistema d'ancoratge entre plaques dels mòduls Link Wall possibilita l'articulació de les mateixes per adaptar-se a les irregularitats del terreny, mantenint en qualsevol moment la continuïtat de l'itinerari així com el pendent transversal del mateix: passarel · les d'accés, rampes, bases de dutxes o bases per a elements lúdics.

També possibilita un fàcil muntatge, manteniment i desmuntatge del sistema.

I no suposa cap obstacle en matèria d'accessibilitat. Cada peça compta amb un sistema d'ancoratge mitjançant un pern longitudinal d'acer que travessa l'ample complet de la placa i la àncora, sense possibilitat de desplaçament transversal, a la següent.